Ogólne warunki wykonywania tłumaczeń

1. Zakres usług

1.1 Niniejsze ogólne warunki wykonywania tłumaczeń stanowią prawnie wiążącą umowę odnośnie teraźniejszej oraz przyszłej współpracy między klientem (zwanym dalej zleceniodawcą) a tłumaczem (zwanym dalej zleceniobiorcą) w nawiązaniu do wymienionych w punkcie 1.2. usług oferowanych przez zleceniobiorcę, o ile nie zostały określone inne warunki umowy.
1.2 Zakres usług w stosunku do zleceniodawcy obejmuje zasadniczo wykonanie tłumaczenia pisemnego lub ustnego, zarządzanie projektem, planowanie oraz wykonanie niezbędnych dodatkowych usług.
1.3 Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać wszystkie zlecone czynności w dobrej wierze i w świetle zasad rentowności.
1.4 Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać zleceniobiorcy w momencie złożenia zapytania ofertowego następujące informacje:
1.4.1 kraj docelowy tłumaczenia,
1.4.2 przeznaczenie tłumaczenia,
1.4.3 czy (a jeśli tak to gdzie) tłumaczenie będzie publikowane i wykorzystywane do celów reklamowych,
1.4.4 czy tłumaczenie będzie wykorzystywane w celach prawnych,
1.4.5 czy tłumaczenie będzie wykorzystywane do specjalnych celów, które wymagają odpowiedniego dopasowania treści oraz formatu tekstu.
1.5 Zleceniodawcy wolno wykorzystać tłumaczenie tylko do tego celu, który został wcześniej ustalony ze zleceniobiorcą. W przypadku wykorzystania tłumaczenia przez zleceniodawcę do innego celu niż ten ustalony wcześniej ze zleceniobiorcą, zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z wykonaniem tłumaczenia.
1.6 Tłumaczenia, o ile nie zostało nic innego ustalone, są przekazywane/przesyłane zleceniodawcy w jednym egzemplarzu drogą elektroniczną.
1.7 Jeśli zleceniodawca wymaga użycia specyficznej technologii w trakcie wykonania tłumaczenia, jest on zobowiązany poinformować o tym zleceniobiorcę.
1.8 Odpowiedzialność za merytoryczną oraz językową poprawność tekstu wyjściowego leży po stronie zleceniodawcy.
1.9 Imieniem i nazwiskiem zleceniobiorcy wolno tylko wtedy opatrzyć tłumaczenie, gdy cały całość tekstu została tylko przez niego przetłumaczona oraz gdy nie zostały naniesione żadne korekty w tłumaczeniu.

2. Honorarium, wystawianie rachunków

2.1 Zapłata za tłumaczenie jest ustalana poprzez przeliczenie przez zleceniobiorcę linijek normatywnych tekstu wyjściowego i pomnożenie ich przez ustaloną stawkę, dopasowaną do rodzaju tłumaczenia.
2.2 Za podstawę obliczeniową przyjmuje się, o ile nie zostało nic innego ustalone, ilość linijek normatywnych. Na jedną linijkę przypada 55 znaków ze spacją.
2.3. Kosztorys uznaje się za wiążący, gdy został on sporządzony w formie pisemnej po uprzednim przedłożeniu tekstu wyjściowego. Inne kosztorysy mają znaczenie niewiążące.
Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować niezwłocznie zleceniodawcę, jeśli po wydaniu zlecenia zapłata miałaby ulec zmianie.
2.4 O ile nie zostało nic innego ustalone, za zmiany oraz dodatkowe zlecenia zleceniobiorca może wymagać odpowiedniego wynagrodzenia.
2.5 Za sprawdzenie obcych tłumaczeń zleceniobiorca może wymagać odpowiedniego wynagrodzenia.
2.6. Za zlecenia wykonywane w trybie ekspresowym lub podczas weekendu, zleceniobiorca ma prawo podliczyć osobną stawkę przy wycenie.

3. Oddanie do użytku

3.1 Za termin oddania tłumaczenia przyjmuje się datę ustaloną między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Warunkiem dotrzymania terminu jest terminowe przekazanie dokumentów zleceniobiorcy w odpowiednej ilości (np. tekst wyjściowy oraz wszystkie poboczne informacje), dokonanie ustalonych płatności (np. zaliczki) oraz zobowiązań przez zleceniodawcę. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, to termin oddania tłumaczenia przedłuża się odpowiednio o czas zwłoki przekazania dokumentów lub wywiązania się z określonych obowiązków. W razie zwłoki ze strony zleceniodawcy zobowiązuje się zleceniobiorca poinformować zleceniodawcę o możliwym niedotrzymaniu terminu wykonania zlecenia.
3.2 O ile nie zostało nic innego ustalone, dokumenty przekazane przez zleceniodawcę pozostają po wykonaniu tłumaczenia u zleceniobiorcy. Zleceniobiorca ma obowiązek przechowywać dokumenty starannie, zachować należytą poufność oraz dopilnować, aby te dokumenty nie trafiły w niepożądane ręce lub zostały użyte niezgodnie z umową.

4. Wypadki losowe

4.1 W razie wystąpienia wypadku losowego, zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o takim zdarzeniu zleceniodawcę. Wypadek losowy uprawnia zarówno zleceniobiorcę jak i zleceniodawcę do odstąpienia od umowy. Zleceniodawca zobowiązuje się w takim przypadku do zapłaty kosztów zleceniobiorcy za wykonaną część usługi.
4.2 Za wypadek losowy uznaje się przede wszystkim: konflikty zawodowe, działania wojenne, wojnę domową oraz nieprzewidywalne zdarzenia, które za okazaniem dowodów uniemożliwiają wykonanie zlecenia.

5. Odpowiedzialność (gwarancja)

5.1 Wszystkie błędy muszą zostać wyjaśnione oraz udowodnione przez zleceniodawcę w odpowiedniej formie.
5.2 Zleceniodawca zobowiązuje się dać możliwość zleceniobiorcy poprawienia błędu w ciągu ustalonego terminu. Jeśli błąd zostanie poprawiony w ciągu określonego terminu poprzez zleceniobiorcę, zleceniodawca nie ma prawa domagać się obniżki zapłaty.
5.3 Niedotrzymanie terminu poprawy błędu przez zleceniobiorcę uprawnia zleceniodawcę do ustąpienia od umowy lub obniżki zapłaty. Drobne błędy (np. literówki) nie uprawniają zleceniodawcę do obniżki zapłaty czy odstąpienia od umowy.
5.4 Roszczenia z tytułu rękojmi uprawniają zleceniodawcę do zatrzymania części kwoty policzonej za wykonane tłumaczenie.
5.5 Odpowiedzialność za błędy w tłumaczeniach przeznaczonych do materiałów drukowanych istnieje tylko wtedy, gdy zleceniodawca poinformuje pisemnie zleceniobiorcę o zamierzonej publikacji tłumaczenia.
5.6 Poprawki stylistyczne lub wcześniej skonsultowane ustalenia dotyczące terminologii (terminy typowe dla konkretnej branży lub firmy) nie są postrzegane jako błąd tłumaczeniowy.
5.7 Za nietypowe skróty, które wcześniej nie zostały wyjaśnione przez zleceniodawcę, zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności.
5.8 Zleceniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za interpretację nazw czy adresów, które nie zostały przedstawione za pomocą znaków pisma łacińskiego.
5.9 Przekaz wykonanych zleceń odbywa się za pomocą transferu danych (email, modem itd.) dopasowanego do najnowszego stanu techniki. Ze względu na jej stan faktyczny zleceniobiorca nie przejmuje odpowiedzialności za powstałe szkody (wirusy, naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy, uszkodzenie danych) o ile nie postępował on w sposób rażąco niedbały.

6. Odszkodowanie

Wszystkie roszczenia dotyczące odszkodowania są szacowane na podstawie kwoty netto widocznej na rachunku wystawionym przez zleceniobiorcę o ile obowiązujące prawo obligatoryjnie tej kwestii inaczej nie przewiduje. Wyjątkiem od tego ograniczenia są przypadki, kiedy jedna ze stron postępowała w sposób celowy lub rażąco niedbały a także kiedy rozchodzi się o szkodę na osobie.

7. Zastrzeżenie własności

7.1 Wszystkie dokumenty przekazane zleceniobiorcy w związku z wykonywanym tłumaczeniem do momentu dokonania pełnej zapłaty za powstałe zobowiązania wynikające z zawartej umowy, pozostają we własności zleceniobiorcy.
7.2 Wszystkie źródła pomocnicze o których nie ma mowy w umowie (teksty paralelne, oprogramowanie, prospekty, katalogi lub sprawozdania) pozostają we własności intelektualnej zleceniobiorcy i podlegają ochronie prawnej obowiązującego prawa.
7.3 Przekazywanie lub powielanie tłumaczenia może odbyć się jedynie za zgodą zleceniobiorcy.

8. Prawa autorskie

Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przekazanego tekstu. Zleceniodawca zapewnia zleceniobiorcę, iż przekazane materiały do tłumaczenia nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich.

9. Płatność

9.1 Zapłata, o ile nie zostało nic innego ustalone, następuje z chwilą otrzymania faktury. Zleceniobiorca ma prawo wymagać zaliczkę przed wykonaniem zlecenia.
9.2 Jeśli warunki płatności (np. zapłata zaliczki) nie zostaną spełnione przez zleceniodawcę, zleceniobiorca ma prawo przerwać pracę nad zleceniem i kontynuować ją dopiero wtedy, gdy płatność zostanie dokonana.

10. Obowiązek zachowania poufności

Zleceniobiorca ma obowiązek zachowania poufności odnośnie przekazanych mu dokumentów czy informacji podczas wykonywania tłumaczenia.

11. Zmiany dotyczące niniejszych Ogólnych warunków wykonywania tłumaczeń

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia mające związek z niniejszymi Ogólnymi warunkami wykonywania tłumaczeń oraz innymi umowami między zleceniodawcą a zleceniobiorcą wymagają formy pisemnej.

12. Prawo właściwe

Miejscem wykonania zobowiązania odnoszącym się do wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, jest siedziba działalności zleceniobiorcy. Odnośnie wszystkich sporów prawnych związanych z wywiązaniem się ze stosunku umowy uważa się sąd właściwy dla siedziby działalności zleceniobiorcy. Jako obowiązujące przyjmuje się prawo austriackie.